หน้าแรก สถานที่ท่องเที่ยว ความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ควรรู้

ความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ควรรู้

901
0
ความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ควรรู้

ความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ควรรู้

ความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ควรรู้  ถ้าพูดถึงเรื่องการเที่ยว ทุกคนอาจจะเข้าใจตรงกันว่าเป็นการพักผ่อน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือไม่ก็อาจจะ เป็นวันหยุดที่พาครอบครัว คนรัก เที่ยว เพื่อไปชาร์จพลังงานในชีวิต

การท่องเที่ยว  หมายถึง   การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ  กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 80 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสำคัญมากต่อการท่องเที่ยวดังนี้

1.ความสำคัญด้านจิตวิทยา
1.1 เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสำคัญที่นักท่องเที่ยวนำมาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ
1.2 เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุข ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวประเถทโบราณสถาน หรือประเภทศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจทำให้เกิดความสุขใจ ลดความตึงเครียด


2. ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
2.1 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่น เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆย่อมก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับท้องถิ่น เช่น การผลิตสินค้าที่ระลึก การจัดบริการทางด้านที่พัก
2.2 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ใด ย่อมเกิดการพัฒนาสื่งอำนวยความสะดวกและการบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวจึงเกิดการกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ขายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจขนส่ง
2.3 เป็นแหล่งที่มาของายได้ภาครัฐ รัฐเรียกเก็บภาษีอากรจากร้านค้าต่างๆและภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการ
ซึ่งภาษีดังกล่าวรัฐสามารถนำมาพัฒนาประเทศ และชดเชยภาวะการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ

3. ความสำคัญด้านสังคม
3.1 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้มีสุขภาพจิตและกายดีแข็งแรงสมบูรณ์ และช่วยให้มาตราฐานการครองชีพของประชาชนดีขึ้นจากการมีรายได้ ทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมด้วย
3.2 ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชน การเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆทำให้มีโอกาสเรียนรู้ ได้สัมผัส ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความประทับใจและเกิดการหวงแหนทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้วย
3.4 ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทรัพยากรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่  ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here